ПВТР - правила внутрішнього трудового розпорядку

Обов'язковість Правил внутрішнього трудового розпорядку

1. ПВТР повинні бути на кожному підприємстві.
2. Про обов’язковість йдеться в ст. 21, 29, 52, 66 КЗпПУ (Кодекс законів про працю України).
3. Відсутність на підприємстві ПВТР – це порушення трудового законодавства. Держпраці при перевірці завжди перевіряє його наявність і дотримання правил його складання.

Що означає правила прийняття та складання ПВТР?

ПВТР розробляє адміністрація підприємства спільно з профспілкою чи іншим уповноваженим органом працівників, а затверджують їх трудовий колектив на загальних зборах (конференції) (ст. 142 КЗпПУ).
Рішення фіксується
протоколом загальних зборів трудового колективу. Ось наявність цього протоколу до правил і буде свідченням дотримання правил прийняття ПВТР. Правда, інспектор праці при перевірці може опитати працівників, чи дійсно проводили збори трудового колективу.

Типові ПВТР – це положення про режим робочого часу, відпочинок, порядок прийому на роботу та звільнення, права та обов’язки працівників та працедавця, надання відпусток, заохочення та стягнення.

"Типовыми правилами внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций", затверджені постановою Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам від 20.07.84 р. № 213. Застосовуються в частині, що не суперечать законодавству України.
Новоприйняті працівники повинні ознайомлюватися з цими правилами під розпис (ст. 29 КЗпПУ).

Ми розробили ПВТР на основі типових, але «викинули» з них архаїзми, положення, що суперечать законодавству України та доповнили положеннями (керуючись принципом, що не заборонено те дозволено).

Дещо в розділи про права та обов’язки працівників та адміністрації включено з Довідника кваліфікаційних характеристик професій. Загальний розділ також доповнено.
Ви можете порівняти Типові ПВТР з нашими і знайти всі відмінності.
Змінювати можна положення, які нами включені (про надання документів при прийнятті на роботу, порядок подання документів для соціальних пільг, про режим роботи, положення розділу службова та комерційна таємниці).

Фізична особа-підприємець, також може ввести ПВТР.

 

 

 


Якщо у Вас виниклм проблеми при складенні кадрової документації чи в її вправадженні застосуванні - звертайтеся. При наданні юридичних послуг ми не обмежуємося національним законодавством – застосовуємо положення міжнародних документів, які є його частиною. Багато документів прийнято Міжнародною організацією праці, значна частина яких ратифікована Україною, але про це часто забувають.