Установчі документи юридичної особи

На початку створення юридичної особи її учасники (засновники, власники) повинні розробити установчі документи, в яких визначають правовий статус суб’єкта господарювання. Установчі документи обов’язково складаються письмово, нумеруються, прошиваються і підписуються всіма засновниками (чи уповноваженими ними особами). Товариство може бути створене і одним засновником.
Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.
Установчі документи юридичної особи:
статут - товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерне товариство, приватне підприємство, виробничий кооператив;
засновницький договір – повне товариство і командитне товариство;
меморандум – командитне товариство з одним учасником.
Засновники юридичної особи при створенні в своєму рішенні можуть визначити діяльність на основі модельного статуту. При цьому їм не потрібен статут як окремий документ - достатньо одного рішення.
В рішенні про створення зазначається:
1) юридична особа буде діяти на підставі модельного статуту,
2) вид юридичної особи,
3) найменування,
4) місцезнаходження,
5) мета і предмет господарської діяльності,
6) склад засновників та учасників,
7) розмір статутного (складеного) капіталу,
8) розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів.
Модельний статут - типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, які пов'язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб.
Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, можуть затвердити статут, та провадити діяльність на його підставі.

Зміст установчих документів юридичної особи залежить від її організаційно-правової форми і має свої особливості.
Установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є статут. Засновницький договір для ТОВ на сьогоднішній день не є обов'язковим документом. Для реєстрації ТОВ достатньо статуту.
Обов’язково статут ТОВ повинен містити такі відомості:

 • найменування юридичної особи та вид товариства;
 • предмет та цілі його діяльності;
 • склад засновників;
 • склад та компетенцію органів управління і порядок прийняття ними рішень;
 • розмір статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника;
 • розмір, склад та порядок внесення учасниками вкладів;
 • порядок передання (переходу) часток у статутному капіталі;
 • порядок вступу до товариства та виходу з нього;
 • розмір і порядок формування резервного фонду;
 • порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків;
 • умови реорганізації та ліквідації товариства;
 • порядок внесення змін до установчих документів.

Ці вимоги розповсюджуються і на ТОВ з одним засновником (учасником).
Установчі документи можуть містити і інші положення, які не суперечать законодавству України.
При відсутності в статуті ТОВ обов’язкових положень суд може визнати такий статут недійсним, а державний реєстратор відмовить в реєстрації товариства.

Установчий документ приватного підприємства – статут.
Спочатку зазначимо, що засновниками (власниками) приватного підприємства можуть буди декілька осіб.
Статут приватного підприємства повинен містити:

 • найменування юридичної особи;
 • предмет та цілі його діяльності;
 • склад засновників (власників);
 • склад та компетенцію органів управління і порядок прийняття ними рішень;
 • розмір і порядок формування статутного капіталу та інших фондів підприємства;
 • порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків;
 • умови реорганізації та ліквідації підприємства;
 • порядок внесення змін до установчих документів.

Обов’язковість зазначення в статуті ПП розміру внеску кожного з засновників (власників) не передбачена законодавством, але не суперечить йому викласти такі відомості і є позитивним для подальшого розмежування прав і обов’язків співвласників. Доречним буде передбачити в статуті ПП порядок порядок вступу до підприємства та виходу з нього. Порядок можна викласти аналогічно порядку, який передбачений Законом України «Про господарські товариства» для господарських товариств.
Установчі документи можуть містити і інші положення, які не суперечать законодавству України.
При відсутності в статуті приватного підприємства обов’язкових положень суд може визнати такий статут недійсним, а державний реєстратор відмовить в реєстрації.

Установчі документи повного та командитного товариств – засновницький договір, повинні також визначати розмір частки кожного учасника, форму їх участі в справах товариства, розмір, склад і порядок внесення ними внесків. Вкладники командитного товариства в засновницькому договорі вказують тільки сукупний розмір своїх доль в майні товариства, розмір, склад і порядок внесення ними внесків.

Кооперативи діють на підставі статутів.
Відповідно до завдань та характеру діяльності кооперативи поділяються на такі типи: виробничі, обслуговуючі та споживчі. За напрямами діяльності кооперативи можуть бути житлово-будівельними, садово-городніми, гаражними, торговельно-закупівельними, транспортними, освітніми, туристичними, медичними тощо.
Статут кооперативу повинен містити такі відомості:

 • найменування кооперативу, його тип та місцезнаходження;
 • мета створення кооперативу і вичерпний перелік видів його діяльності;
 • склад його засновників;
 • умови і порядок вступу до кооперативу та виходу чи виключення з нього;
 • права і обов’язки членів та асоційованих членів кооперативу;
 • порядок внесення змін до статуту кооперативу;
 • порядок встановлення розмірів і сплати внесків та паїв членами кооперативу та відповідальність за порушення зобов’язань щодо їх сплати;
 • форми участі членів кооперативу в його діяльності;
 • порядок формування, склад і компетенція органів управління та органів контролю кооперативу, а також порядок прийняття ними рішень, у тому числі з питань, рішення з яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів членів кооперативу, які беруть участь у загальних зборах;
 • порядок формування, використання та розпорядження майном кооперативу;
 • порядок розподілу його доходу та покриття збитків;
 • порядок обліку і звітності у кооперативі;
 • порядок реорганізації і ліквідації кооперативу та вирішення пов’язаних з цим майнових питань;
 • порядок скликання загальних зборів;
 • умови і порядок повернення паю.

Статут може містити інші пов’язані з особливостями діяльності кооперативу положення, що не суперечать законодавству.
Для деяких видів кооперативів примірні статути затверджені нормативними документами:
- Примірний статут сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України від 26.06.2003 р. № 191
- Примірний статут житлово-будівельного кооперативу, затверджений Постановою Ради Міністрів Української РСР від 30.04.85 р. № 186